Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

Právne predpisy od nás vyžadujú uverejnenie vyhlásenia o ochrane súkromia. Vyhlásenie obsahuje informácie o tom, kto sme, aké druhy údajov uchovávame a na aké účely. Vyhlásenie o ochrane súkromia tiež obsahuje informácie o počiatočnom prenose údajov a druhu prenášaných údajov.

1. Predmet ochrany súkromia

Pri ochrane súkromia ide o ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú údaje súvisiace s osobnou situáciou identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Ako príklad osobných údajov je možné uviesť meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, ale aj používateľské údaje, ako je napríklad IP adresa počítača.

2. Automatické anonymné získavanie, spracúvanie a používanie údajov

Automaticky získavame, spracúvame a používame iné ako osobné údaje, ktoré sa k nám prenášajú prostredníctvom vášho prehliadača (súborov cookie). Ide o tieto informácie:

– druh a verzia prehliadača,

– operačný systém,

– adresa URL odkazujúceho servera (zdroj prepojenia),

– IP adresa (názov hostiteľa pre použitý počítač),

– čas serverovej požiadavky.

Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť nakonfigurovať prehliadač tak, aby zamietal nové súbory cookie alebo zakázal doteraz akceptované súbory cookie. Ak chcete využiť túto možnosť, otvorte ponuku Nastavenia na paneli s ponukami a vyberte príslušné nastavenie. Výber tejto možnosti však môže viesť k narušeniu určitých funkcií webovej lokality. Ak sa napriek tomu rozhodnete obmedziť používanie súborov cookie, dbajte na to, aby ste mali uprednostňovanú úroveň zabezpečenia nastavenú v každom počítači a prehliadači, s ktorým pracujete.

2.6 váš aktuálny výber súborov cookie

Otvorte Cookie box

3. Vyžiadané získavanie, spracúvanie a používanie údajov

Používanie webovej lokality si v zásade nevyžaduje žiadne získavanie, spracúvanie alebo používanie osobných údajov. Z toho vyplýva, že takéto údaje nezískavame, nespracúvame ani nepoužívame.

Vaše osobné údaje budeme získavať, spracúvať a používať len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete. To môže byť nutné v týchto prípadoch:

3.1. Registrácia

Pri uzatváraní zmluvy sa vyžaduje predchádzajúca registrácia. Súčasťou registrácie je poskytnutie osobných údajov. Pri registrácii budete požiadaní o poskytnutie týchto osobných údajov:

– priezvisko a krstné meno,

– adresa,

– e-mailová adresa,

– telefónne číslo.

3.2. Bulletin

Ak si vyberiete možnosť odoberať náš bulletin, budeme potrebovať vašu aktuálnu e-mailovú adresu, ktorá je k vám priradená, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré nám umožnia overiť vás ako vlastníka poskytnutej e-mailovej adresy. Súhlas s uchovávaním vašich osobných údajov a e-mailovej adresy a použitím týchto informácií na zasielanie bulletinu môžete kedykoľvek odvolať.

3.3. Nakladanie so zmluvou

Môže sa stať, že bude nutné prenášať osobné údaje, ktoré potrebujeme na účely poskytovania našich služieb alebo plnenia zmlúv s inými podnikmi, ako sú napríklad partneri rozhrania alebo iní poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje sa budú prenášať tretím stranám len vtedy, ak si to vyžiadajú obchodné dôvody.

3.4. Prenos tretím stranám a štátnym úradom

V ostatných prípadoch budeme prenášať osobné údaje tretím stranám len vtedy, keď s takýmto prenosom budete predtým súhlasiť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje zverejníme štátnym úradom len v tom prípade, ak nám to predpisuje zákon a ak si to vyžiada dodržanie súladu s právnymi rozhodnutiami.

3.5 Reklama

Vaše osobné údaje budeme používať na reklamné účely len v prípade, ak s tým vopred budete súhlasiť.

3.6. Prenos údajov do zahraničia

Získané údaje sa vo všeobecnosti neprenášajú do zahraničia.

3.7. Používanie telekomunikačných prostriedkov a mediálnych služieb

Osobné údaje získavame a používame s cieľom umožniť používanie telekomunikačných a mediálnych služieb (údaje o používaní). Medzi údaje o používaní patria špecifické charakteristiky súvisiace s vašou identifikáciou, dátum začiatku a konca obdobia používania, rozsah používania a informácie o telekomunikačných a mediálnych službách, ktoré ste použili.

3.8. Spracúvanie údajov o používaní na účely fakturácie

Údaje o používaní spracúvame po skončení používania len vtedy, pokiaľ sú potrebné na fakturačné účely (fakturačné údaje). Zlučujeme údaje o používaní rôznych telekomunikačných a mediálnych služieb, pokiaľ je potrebné na fakturačné účely a pokiaľ je to možné. v záujme dodržania súladu s platnými právnymi, zákonnými alebo zmluvnými obdobiami uchovávania môžeme údaje uzamknúť.

3.9. Zverejnenie údajov tretím stranám

Fakturačné údaje sa prenášajú ďalším poskytovateľom služieb alebo tretím stranám, pokiaľ je to potrebné na určenie ceny a fakturáciu poplatkov, ktoré máte uhradiť. Ak sme podpísali zmluvu o vyberaní poplatkov s treťou stranou, môžeme prenášať fakturačné údaje tejto zmluvnej strane, ak je to potrebné na daný účel. Anonymizované údaje o používaní sa môžu prenášať na účely prieskumov trhu ďalších partnerov z radov poskytovateľov služieb.

3.10. Reklama, prieskum trhu, prispôsobené telekomunikačné a mediálne služby

v záujme prispôsobenia našich telekomunikačných a mediálnych služieb individuálnym potrebám vytvárame používateľské profily s aliasom. Používateľské profily nie sú zlúčené s údajmi o vlastníkovi aliasu.

4. Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek si vyžiadať informácie o údajoch, ktoré sa v súvislosti s vami uchovávajú, ich pôvode a zdroji, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje prenášajú, ako aj informácie o účeloch uchovávania údajov.

Ak si chcete vyžiadať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, zašlite e-mail na adresu datenschutz@dat.de

5. Odstránenie a uzamknutie

Osobné údaje, ktoré spracúvame na naše vlastné účely, odstránime hneď ako prestanú byť potrebné na účely, na ktoré sme ich uchovávali. Ak je odstránenie týchto údajov zakázané na základe právnych, zákonných alebo zmluvných období uchovávania, ak existuje dôvod predpokladať, že by odstránenie údajov poškodilo oprávnený záujem príslušnej osoby alebo ak by si odstránenie údajov vyžiadalo neprimerané úsilie z dôvodu osobitného spôsobu ich uloženia, údaje namiesto odstránenia uzamkneme.

Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o uzamknutie, opravu alebo odstránenie údajov, ktoré sme o vás získali. Údaje budú odstránené aj v prípade, že odvoláte svoj súhlas so zbieraním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov v budúcnosti. Ak svoj súhlas odvoláte v priebehu aktuálnej obchodnej transakcie, údaje budú odstránené ihneď po ukončení transakcie.

Ostatné právne ustanovenia týkajúce sa odstraňovania alebo uzamykania údajov zostávajú bez zmeny.

6. Technické a prevádzkové opatrenia

Prijmeme technické a prevádzkové opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dodržania súladu s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, pod podmienkou primeraného pomeru medzi vynaloženým úsilím a zamýšľaným účelom ochrany súkromia. Nemôžeme zaručiť bezpečný prenos údajov pri e-mailovej komunikácii. Z tohto dôvodu odporúčame posielať dôverné informácie len prostredníctvom poštovej služby.

7. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ (v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov):

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Nemecko

Tel.č.: +49 711 4503-0

Fax: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de

Oddelenie poskytovateľa pre dodržiavanie súladu s ochranou osobných údajov:

pani Patricia Krenedics

8. Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so získavaním, spracúvaním alebo použitím vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolania súhlasu je potrebné zaslať na adresu:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Nemecko

Tel.č.: +49 711 4503-0

Fax: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de